जिल्ला कृषि विकास कार्यालय जुम्लाको सूचना !


यस कार्यालयको २०७८/०७९ को स्विकृत सिचाँई पुर्वाधार निमार्ण तथा मर्मत संभार कार्य अन्तरर्गत निम्न उलेलेखित सिचाँई आयोजनाहरु सवीकृत भै आएकोले सम्बन्धीत लाभग्राही उपभोक्ता मार्फत कार्य संचालन गर्नु पर्ने भएकोले तपशिलमा उल्लेखित सिचाँईआयोजना प्रभाव क्षेत्रका उपभोक्ताहरुले प्रकृया पुर्याई २०७८/०५/१६ गते भित्र सम्झौता गर्न आउनु हुन यसै सूचना मार्फत अनुरोध छ ।

तपशिलः

गाचौर खोलाबाट भिडखेतसम्म सिचाइ तिला गापा ३ जुम्ला
मौराखोली सिचाइ पोखरि निर्माण तिला गापा ५ जुम्ला
माथि बुढु सिचाइ कुलो  कनकासुन्दी ३ जम्ला
लुमदेखि तिवगाड मजौला सिचाइ  पतारासी ४ जुम्ला
जाच अट देखि खोला पाने सिचाइ योजना सिजा १ जुम्ला
हिमा नदिदेखि लिफ्ट सिचाइ बडकी हिमा १ जुम्ला
तल्लो घोडेकोट सिचाइ सिजा ५ जुम्ला
नेत्रज्योती मा वि लिफ्ट सिचाइ तातोपानी ४ जुम्ला
जुकेमूल सिचाइ पोखरी निर्माण स्याउ बगैचा भएको गूठफचौर ४ जुम्ला
१० कृषि स्याउ सिचाइ पोखरी निर्माण हिमा ७ कुडु जुम्ला
११ पानलौटी तरापी सिंचाई पोखरी  तातोपानी ७
१२ सिचाइ पोखरी निर्माण (धाचुगाँउ) हिमा ७
१३ उर्थु सिचाइ योजना पातारासी गापा ६
१४ दहचौर सिचाइ योजना तिला गापा १
१५ स्याला सिचाइ योजना गुठीचौर ५
१६ पारीचौर सिचाइ योजना गुठीचौर ३
१७ पुरु लिफ्ट सिचाइ योजना तिला गापा ८
१८ ढाडखर्क सिचाइ योजना सिजा गापा १
१९ बादलढुङगा देखि छडिसिम सम्म सिचाइ योजना निरन्तरता तिला ३
२० चुफेढुंगा  देवारपाटा सिचाई योजना कनकासुन्दरी ७ देआरपाट
२१ गुराधान भाचाखा सिचाइ पोखरी चन्दननाथ १०
२२ माजघट्ट सिचाई पोखरी निर्माण योजना हिमा २ ओदी
२३ डउरीकोट सिचाई योजना निर्माण हिमा ५ वाजागाडा लेख
२४ चौरपोरी पुदाला सिचाई योजना गुठीचौर ४ विगारे
२५ बुलीकुड छेपाढुङगा अयालरुख सिचाइ योजना
२६ सिनमूल सिचाइ पोखरी चन्दननाथ ३
२७ महादेव थान देखि मष्टमाडुसम्म सिचाइ कुलो निर्माण हिमा ७
२८ रतनचौर सिचाइ योजना चन्दननाथ ८
२९ गौरीठाखेल सिचाइ पोखरी कनकासुन्दरी ३
३० ताउले खर्केनी ज्यूला कुलो निर्माण तातोपानी गापा ७ सर्मि
३१ देउतापाटी सिँचाई योजना गुठीचौर गा पा ५ धिता
३२ मल्टेढुङगा खोलिबाडा बजेडी सिचाइ कुलो सिजा गापा १ डिङग्रा
३३ रानीज्यूलो सिचाइ कुलो योजना चन्दननाथ ७ मिचा
३४ रामीज्यूलो मूलकुलो सिचाइ मर्मत तातोपानी १ (लदामबालु)
३५ खोलासवाडा मुल सिचाई योजना तातोपानी ३
३६ जुकेमुल सिचाई पोखरी गुठीचौर ४
३७ कैलास फैलटे कृषि सिचाई योजना तातोपानी ८ टोप्ला
३८ जुवार खोला गरम कुलो मुहान निर्माण योजना च ना नपा ५
३९  वालु देखि चौसिला जिल्ला सिचाई योजना तिला गापा ४
४० कुलागाढा देखि चिलमुलसम्म सिचाई योजना सिजा गापा १ शनिगाउ
४१ आरेरुख देखि वढाने सिचाई कुलो निर्माण तातोपानी ४ गौतमवाडा

आवश्यक कागजातहरुः

  • प्रस्तावित सिंचित क्षेत्रको सिर मध्य र पुछार क्षेत्रका कृषकहरु संमिलित उपभोक्ता समिति गठन भएको निर्णय प्रतिलिपि ।
  • सिंचाई निर्माण तथा मर्मत संभार गर्ने निदिष्ठ बिवरण भरिएको निवेदन ।
  • उपभोक्ताहरुको तर्फबाट कारोबारमा सहभागिताका लागि आधिकारिक प्रतिनिधि तोकेको निर्णय प्रतिलिपि र तिनिहरुको नेपाली नागरिकताको प्रमाण प्रत्रको प्रतिलिपि ।
  • सिंचाई मुहान विभाद नभएको र अन्य संघ संस्थाबाट दोहोरोपना छैन भन्ने सम्बन्धित स्थानिय तहको सिफारिस पत्र ।
  • लाभग्राही भेलाबाट गठन भएको निर्णय उपभोक्ता समितिको नामनामेसी सहित स्थानिय तहको सिफारिस पत्र अन्य सरकारी कर्मचारीको परिबार उपभोक्ता समितिमा बस्न पाईने छैन ।

अन्य जानकारीका लागि कृषि विकास कार्यालय जुम्लाको टेलिफोन नं ०८७५२०००२७ वा ९८४८३१३७०४

तपाईको प्रतिक्रिया