उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय जुम्लाको स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग पवद्र्धन कार्यक्रम सम्बन्धी प्रस्ताव आह्वानको सुचना

कर्णाली प्रदेश सरकार
उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय
उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय
उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय जुम्ला
स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग पवद्र्धन कार्यक्रम सम्बन्धी प्रस्ताव आह्वानको सुचना
तेस्रो पटक सूचना प्रकाशित मिति ः २०७९ जेठ ६ गते

यस कार्यालयको आ.व.०७८÷०७९ को वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम मार्फत देहाय बमोजिमका उत्पादन (उत्पादन∕उद्योगको प्रकार) मा आधारित उद्योगको स्थापनार्थ त्यस प्रकारका उद्योगलाई आवश्यक पर्ने मेशिन तथा औजार लागत सहभागीताको आधारमा अनूदान उपलब्ध गराउने कार्यक्रम रहेको हूंदा ईच्५ूक उद्यमीहरुले देहायका खण्ड “ङ” मा उल्लेखित कागजात सहित यो सूचना प्रकाशन भएको मितिले ७ (सात) दिन भित्र सिलवन्दी प्रस्ताव पेश गर्न जानकारी गराईन्छ ।
क) कार्यक्रमको∕आयोजनाको नामः स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग पवर्४न कार्यक्रम ।
ख) उदेश्यः जिल्लामा पाईने महत्वपूर्ण स्थानीय कच्चा पदार्थको पहिचान गरी उक्त कच्चा पदार्थहरुमा आधारित साना तथा मझौला उद्योगहरुको स्थापना मार्फत स्थानीयहरुको जिविकोपार्जनमा सहयोग, रोजगारी बृद्धि लगायतका क्रियाकलापबाट अन्ततोगत्व प्रदेशको आर्थिक बृद्धि गर्ने ।
ग. कार्यक्रम संचालन हूने स्थान ः जुम्ला जिल्ला ।
घ. कार्यक्रमको विवरण

सि.न कार्यक्रमको नाम उत्पादन÷उद्योगको प्रकारहरु अनुदान रकम कैफियत
फलफुल जुस उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योग(वन तथा वातावरण संरक्षण निर्माण) फलफुल सम्वन्धी जुस उद्योग मात्र ८ लाख सम्वन्धित उद्योगले मात्र पेश गर्न सकिने
ढाँका उद्योग (वन तथा वातावरण संरक्षण निर्माण) ढाँका उद्योग मात्र ८ लाख सम्वन्धित उद्योगले मात्र पेश गर्न सकिने

ङ) संलग्न पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु

१. अनूसुची १ बमोजिमको निवेदन तथा उद्यमीको नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि ।
२. उद्योग दर्ताको प्रमाण पत्र (अबधि नाघेका उद्योगको हकमा नवीकरण गरेको हूनूपर्ने, कम्तीमा सुचना प्रकाशन भएको मितिले १ वर्ष अगाडी दर्ता भएको), करदर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी, आ.ब २०७७÷०७८ को कर चूक्ता प्रमाण पत्र र ५० लाख भन्दा बढी कूलपूंजि भएको उद्योगको हकमा लेखा परिक्षण (अडिट रिपोर्ट) (म्याद समाप्त भएको भए म्याद थप पत्र) समेत ।
३.राजनैतिक तटस्ता सम्बन्धी स्वःघोषणा पत्र तथा कूनै सरकारी∕गैरसरकारी निकायमा प्रचलित कानून बमोजिम कालो सुची परे∕नपरेको स्वःघोषणा पत्र ।
४. उद्योग संचालित अवस्थामा रहे÷नरहेको, रोजगारीको विवरण तथा अनूदान उपलब्ध गराईदिने व्यहोराको स्थानिय तहको सिफारिश ।
५. अन्य÷विभिन्न क्षेत्रवाट अनुदान प्राप्त गरेको÷नगरेको सम्बन्धमा स्वःघोषणा पत्र ।
६.ईजाजत∕अनूमती∕अनूज्ञापत्र लिनूपर्ने उद्योगको हकमा सो समेत संलग्न गर्नूपर्ने ।
७. आवश्यक सामाग्रीसंग मेल खाने कम्तीमा कूनै १ (एक) कम्पनीको विस्तृत स्पेशिफिकेशन खूल्ने ब्रोसियर । ब्रोसियरमा अनूदानग्राहीको हस्ताक्षर र फर्मको छाप अनिवार्य रुपमा हूनूपर्ने ।
८ं साविक घरेलू तथा साना उद्योग विकास समितिको कार्यालय, गरिवी निवारणका लागी लघू उद्यम विकास कार्यक्रम लगायत अन्य सरकारी निकायबाट तालिम प्राप्त गरी उद्योग व्यवसाय संचालन गरेको भए प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी
९) दलित तथा अपांग उद्यमीको हकमा प्रमाणित कागजातको प्रतिलिपी (कम्पनी तथा साझेदारी फर्मको हकमा लागू नहूने)
१०) तालिम प्राप्त जनशक्ति कार्यरत रहेको भए कामदारको तालिम सम्बन्धी कागजातको प्रतिलिपी ।
११) आवश्यक अन्य कागजात एवं विवरण ।

नोट ः
क) यो कार्यक्रम मार्फत उपलव्ध गराइने अनुदान सहयोग लक्षित वर्गाको हकमा लागतको ७० प्रतिशत हुनेछ भने सो बाहेक अन्यको हकमा
लागतको ५० प्रतिशत हुने छ । कम्पनी वा साँझेदारी फर्मलाई लक्षित वर्ग भित्र गणना गरिने छैन ।
ख) यस कार्यक्रमको लागि माग हूने मेशिन औजार नेपालमै उत्पादन हूने भए आयतित भन्दा ज्ञण्५ सम्म महंगो भएपनि स्वदेशी उप्पादन र खरिद लाई नै
प्राथमिकता दिईने५ ।
ग) अनूदानग्राहीले पेश गर्ने प्रत्येक कागजातको पछाडी स्वयम् प्रमाणित गरेको हूनूपर्नेछ ।
घ) अनूदानग्राहीले प्रस्ताव अनिवार्य रुपमा सिलबन्दी गरि पेश गर्नूपर्ने५ ।
ङ) प्रस्ताव पेश गर्ने असन्तम दिन सार्वजनिक विदा पर्न गएमा सोको भोलिपल्ट वा कार्यालय खुलेको दिन कार्यालय समयभित्र प्रस्ताव दार्ता गराउन सकिने छ । च) उद्योग विधिवत रुपमा दर्ता भै सञ्चालित अवस्थामा रहेको हूनूपर्नेछ । अनूदानग्राही प्रोपराईट र फर्म भएमा प्रोपराईटरलाई अनूदानग्राही मानिने र
साझेदारी फर्मको हकमा सम्पूर्ण साझेदारलाई अनूदानग्राही मानि सबै साझेदारबाट हस्ताक्षरित कागजात पेश हूनूपर्नेछ भने कम्पनीको हकमा कम्पनीको
निर्णानूसार अख्तियारवाला तोकि निजबा६ कागजात पेश भएको हूनूपर्नेछ ।
छ) विनियोजित अनूदान रकमबाट नियमानूसार कन्टिन्जेन्सी रकम कट्टा गरिनेछ ।
ज) प्रस्ताव स्वीकृत अस्वीकृत गर्ने सम्पूर्ण अधिकार कार्यालयमा निहित रहने छ
पूनश्चःआवेदनको ढांँचा अनूसुची फाराम कार्यालयवाट प्राप्त गर्न सकिने छ । थप जानकारीका लागि कार्यालय समय भित्र टेलिफोन.नं. ०८७ ः ५२००२१, ९८५८३६६०२१ मा सम्पर्क गर्नूहोला ।

श्रीकृष्ण देवकोटा
निमित्त कार्यालय प्रमुख

प्रतिक्रिया दिनुहोस