चन्दननाथ नगरपालिका जुम्लाको सूचिकृत हुने सम्वन्धी सूचना

चन्दननाथ नगरपालिका               
नगरकार्यपालिकाको कार्यालय
खलंगा जुम्ला        

                                                       कर्णाली प्रदेश, नेपाल                                    

                     सुचना प्रकाशित मिति स् २०७७।०९।२०
                  विषय सुचिकृत हुने सम्वन्धमा ।

यस चन्दननाथ नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ को संघीय सरकारवाट हस्तान्तरीत शशर्त अनुदानको स्विकृत नेपाल जलवायु परीवर्तन सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानिय अनुकुलन योजना तयारी गर्नुपर्ने भएकोले उक्त कार्यका लागि सार्वजनिक खरिद नियमावलि २०६४ (संसोधन सहित) को नियम १८९१० बमोजिम देहायका कागजातको प्रतिलिपि संलग्न गरी सुचना प्रकाशन भएको १५ दिन भित्र ९२०७७।१०।५० यस कार्यालयमा सुचिकृतको लागि यो सुचना प्रकाशन गरीएको छ ।

क० सँस्था वा फर्म दर्ताको प्रमाणपत्र
ख० स्थाई लेखा नंम्वर वा मुल्य अभिवृद्दी कर दर्ताको प्रमाणपत्र
ग० कर चुक्ताको प्रमाणपत्र र
घ० आवश्यकता अनुसारको व्यवसायीक ईजाजतपत्र ।

                                                                                                                                                                                                                  प्रमुख प्रशाकीय अधिकृत

प्रतिक्रिया दिनुहोस